Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Danišovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Harichovce – Zmeny a doplnky č. 1“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Harichovce – Zmeny a doplnky č. 1“ je možné predkladať najneskôr 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Spišská Nová Ves

odbor starostlivosti o životné prostredie

Markušovská cesta 1

052 01 Spišská Nová Ves

e-mail: viktoria.kropacevova@minv.sk

tel. kontakt.: +4210961579357

Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na       Okresnom úrade Spišská Nová Ves, odbore starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves na základe vopred dohodnutého termínu.