Preskočiť na obsah

Školstvo

Z histórie…

Školopovinných žiakov bolo v minulosti málo, pretože prirodzený prírastok obyvateľstva bol malý, napríklad v roku 1918 bol nulový. Až postupne počet detí narastal. Vtedy sa vyučovalo v jednej triede od 1. po 6. ročník. K základným predmetom patrilo náboženstvo, biblický dejepis, čítanie a písanie, počtoveda, zemepis, prírodopis, telocvik, spev a kreslenie. Žiaci sa učili cirkevné ale aj svetské piesne a recitovať z rôznych čítaniek.

Výchovná a vyučovacia úroveň vzrástla za pôsobenia učiteľa Jozefa Mattu, rodáka zo Spišskej Novej Vsi a jeho manželky Ireny. Jozef Matta sa stal ako 26-ročný novým učiteľom školy v Danišovciach a vo svojej funkcii pobudol plných 28 rokov. 14. novembra 1928 bola otvorená a posvätená nová cirkevná škola. V roku 1934 mala škola už 32 žiakov. Každému žiakovi, ktorý školu ukončil, daroval učiteľ ovocný stromček, ktorý si mohol žiak zasadiť doma na záhradke. Mnohé stromy rastú v Danišovciach dodnes a bývalí žiaci spomínajú na pána učiteľa s láskou. Počas vojny bola škola čiastočne neschopná prevádzky, ale 15. februára 1945 po odstránení drobných poškodení budovy sa vyučovanie opäť začalo. Po reorganizácií školstva, ktoré prebehlo v roku 1953, sa stala škola 4-ročnou. Žiaci 5.-8.ročníka začali peši dochádzať do Osemročnej školy v Markušovciach. Prvým rodákom z Danišoviec, ktorý študoval počas ČSR na strednej škole bol Štefan Vittko. V roku 1936 začali na gymnáziu študovať hneď dvaja žiaci: Mikuláš Matta a Štefan Hudák. Štúdia boli spojené s veľkými výdavkami, ale aj schopnosťami žiakov.

Súčasnosť…

V súčasnej dobe sa v obci nachádza Materská škola, ktorá bola zrekonštruovaná v roku 1995 a v roku 2008 sa na celom objekte vymenili okná a taktiež aj podlaha. V januári 2009 škôlka bola rozšírená o jednu triedu. Momentálne škôlku navštevuje 24 detí o ktoré sa starajú 3 učiteľky, z toho je jedna riaditeľkou. Škôlka má svoju vlastnú jedáleň, v ktorej pracuje jedná kuchárka a jedna vedúca jedálne. Deti z našej škôlky sa zapájajú aj do výtvarných súťaží, ktoré usporiadáva Spišské osvetové stredisko, a zatiaľ vždy sa umiestnili na popredných pozíciách. Materská škôlka spolu s Obecným úradom organizuje v obci kultúrno-spoločenské a športové podujatia ako napríklad: Šarkaniáda, Mikuláš, Fašianové posedenie pre dôchodcov, Karneval pre deti a mládež, Deň detí. 

Danišovská škola z roku 1928
súčasnosť