Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Košický

Okres

Spišská Nová Ves

Región

Spišský, Miloj

Počet obyvateľov

522

Rozloha

430 ha

Prvá písomná zmienka

v roku1287

Symboly obce

Pre tvorbu obecných symbolov bol dôležitý fakt, že Danišovce mali svoj erb na pečati (holubica v štíte) už na prelome 16. a 17. storočia. Používaný bol až od roku 1834, kým si obec nedala vyhotoviť pečatidlo so sv. Máriou Magdalénou. Keďže jeho obsah bol z heraldického hľadiska jedinečný, bolo navrhnuté jeho kompletné prevzatie do nového obecného erbu. Pravda, v zhode so zásadami slovenskej heraldickej tvorby, renesančný tvar štítu bol nahradený štítom neskorogotickým. Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR koncom roka 1995 prijala obecný erb na základe ideového návrhu L. Vrteľa a F. Žifčákaa výtvarného riešenia D. Vrteľovej.

V zelenom gotickom štíte na zlatej halúzke stojaca strieborná holubica so zlatou zbrojou, držiaca v zobáku zlatú vetvičku s tromi lístkami.

Danišovský erb má následovnú interpretáciu: holubica v biblickej a kresťanskej symbolike predstavuje obetu, lásku, Ducha Svätého. V podobe s vetvičkou v zobáku symbolizuje skončenie potopy sveta. Podľa Biblie ju Noe vypustil z archy a ona sa mu vrátila s vetvičkou v zobáku, z čoho usúdil, že vody po potope začali opadávať. V istom zmysle je tu teda aj symbolom nádeje a života. Čo sa týka farieb, zelená popri tom, že zo všetkých farieb azda najviac vystihuje poľnohospodársky charakter obce, je symbolom nádeje, krásy, slobody i láskavosti. Biela alebo strieborná farba vyjadruje čistotu, nevinnosť, radosť, pravdivosť, a žltá alebo zlatá je symbolom rozumu, cnosti, úcty, vznešenosti.

Pri slávnostnejších príležitostiach sa používa erb s nosičom štítu – patrónkou kostola obce a obce sv. Máriou Magdalénou. Svätica má byť zobrazovaná nasledovne: strieborná, zlatovlasá so zlatou gloriolou, zahalená v striebornom zlato zdobenom rúchu, v zelenom plášti s červenou podšívkou a zlatou sponou. Prijatie sv. Márie Magdalény ako nosiča štítu, ktorý obsahuje obnmovený starý historický symbol obce, je vyjadrením úcty Danišovčanov ku kresťanským tradíciám obce, k tomu čo si aj ich vlastní predkovia ctili a vážili.

Pečat obce je kruhová, bez heraldického šrafovania.
Stred vypĺňa obecný erb, kruhopis obce text : OBEC DANIŠOVCE

Vlajka obce je odvodená od sfarbenia erbu. Skladá sa z 5 pozdĺžnych pruhov v poradí biela (1/6), žltá (1/6), zelená (2/6), žltá (1/6) a biela (1/6). V zmysle zásad slovenskej vlajkovej tvorby má pomer strán 2:3 a na konci dvojitý zástrih siahajúci do tretiny listu vlajky.

Obec Danišovce sa nachádza v Hornádskej kotline, 5 km východne od okresného mesta Spišská Nová Ves. Jej stred leží v nadmorskej výške 470 m, ale severná časť chotára presahuje výšku 600 m. Mierne členitý a väčšinou odlesnený terén, dával obyvateľom  obce možnosť živiť sa v minulosti najmä roľníctvom. Dobré pasienky v okolí obce umožňovali pastierom nakŕmiť svoje stáda dobytka a oviec.  Katolícky kostol sv. Márie Magdalény bol  postavený okolo roku 1270 v  ranogotickom štýle. Architektonickými prvkami vzbudzuje pozornosť nielen v regióne Spiša, Slovenska, ale aj za hranicami nášho štátu. Prijatie sv. Márie Magdalény ako nosiča štítu, ktorý obsahuje obnovený starý historický symbol obce, je vyjadrením úcty Danišovčanov ku kresťanským tradíciám obce, k tomu čo si aj ich vlastní predkovia ctili a vážili.