Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Danišovce.

Viacúčelové ihrisko

Financovanie: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Termín ukončenia výstavby: september 2019 Popis:Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre trávenie voľného času a voľno časových aktivít obyvateľov a návštevníkov obce Danišovce prostredníctvom výstavby viacúčelového ihriska.

Stavebné úpravy Domu smútku

Financovanie: Projekt bol financovaný z Programu Rozvoja vidieka SR 2014-2020. Celkové náklady: 115 399,27 € Realizácia: Realizácia prebiehala v termíne september 2018 až január 2019. Popis:Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia existujúceho Domu smútku v obci Danišovce. Budova Domu smútku je súčasťou cintorína v obci Danišovce. Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk a domov smútku… Čítať viac

Hasičská zbrojnica

Financovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, obec Celkové náklady: 29 205,85 € Termín ukončenia výstavby: november 2018

Regulácia potoka Odorica

Financovanie:Tento projekt bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci operačného programu Životné prostredie Celkové náklady: 447 078,62 € Termín ukončenia výstavby: december 2015 Popis:Predmetom projektu boli revitalizačné a protipovodňové opatrenia úpravy koryta Odorice v intraviláne obce Danišovce, ktoré zabezpečili optimalizáciu vodného režimu toku a dosiahli zvýšenie kapacity požadovaného prietoku. Enviromentálny prínos projektu spočíval hlavne vo… Čítať viac

Výstavba miestnej komunikácie v lokalite nad Cingánmi I

Financovanie:Ministerstvo pôdohospodárstva SR a obec Celkové náklady: doposiaľ preinvestované náklady – 4050 € Termín ukončenia výstavby: 2011 Popis:Obec Danišovce má vo svojom územnom pláne vytýčenú lokalitu na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite nad Cigánmi. V danej lokalite je potrebné vybudovať miestnu komunikáciu s technickou infraštruktúrou, potrebnú na vybudovanie nových moderných rodinných domov.

Lávka pri Riničke

Financovanie:z projektu „ Revitalizácia centra obce“ – z fondov EU a obce Celkové náklady: 50 000 € Termín ukončenia výstavby: december 2010 Popis:Dobudovaním lávky pri riničke obec získa premostenie brehov potoka Odorice a dopravné prepojenie v tejto časti obce, ktoré tu doposiaľ chýbalo.

Námestie s fontánou

Financovanie:z projektu „ Revitalizácia centra obce“ z fondov EÚ a obce Termín ukončenia výstavby: november 2010 Popis:Dobudovaním námestia s fontánou obec získa skultúrnenie centra obce, parkovacie miesta pri kultúrnom dome, potravinách a hostinci, a dôstojnú oddychovú zónu.

Rekonštrukcia oplotenia starého cintorína

Financovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR a obec Celkové náklady: 4300 € Termín ukončenia výstavby: 29.október 2010 Popis:Vzhľadom na to, že starý cintorín je miestom posledného odpočinku, celkový dojem z oplotenia je nedôstojný. Z tohto dôvodu bolo nutné vymeniť staré kamenné oplotenie z troch strán.

Rekonštrukcia v Materskej škole

Financovanie: Úrad vlády SR Celkové náklady: 4400 € Termín ukončenia výstavby: jarné prázdniny 2010 Popis:Celková rekonštrukcia v Materskej škole prebehla počas jarných prázdnin 2010. Prebehla celková výmena sociálneho zariadenia t.j. umývadiel, záchodov a obkladu. Ďalej v čase jarných prázdnin, prebehla výmena hlavných vchodových dverí a dverí do kuchyne a vymenili sa sklobetónky za plastové okná, čím sa… Čítať viac

Vybudovanie lávky cez potok Odorica od bytoviek na ihrisko

Financovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, sponzorstvo, obec Celkové náklady: 11 618 € Termín ukončenia výstavby: 14. jún 2009 Popis: Železobetónová lávka so šírkou 2 m a dĺžkou 7m, s asfaltovým povrchom a kovovým zábradlím a v spáde 1:10 Účel: Vybudovaná lávka cez potok Odorica zabezpečuje bezpečný prístup občanov obce, ale najmä detí na detské ihrisko ako aj na… Čítať viac

Intenzifikácia Čističky odpadových vôd

Financovanie: Environmentálny fond, obec Celkové náklady: 76 722 € Termín ukončenia výstavby: december 2008 Popis:Čistenie odpadových vôd v obci Danišovce bolo zabezpečené pôvodnou biologickou ČOV 2x „PESL 50“. Predchádzajúca ČOV svojim technickým riešením, ako aj kapacitou nevyhovovala súčasným podmienkam, pričom samotné technologické zariadenia boli morálne opotrebované a ČOV nebola na úrovni vedecko-technického pokroku doby.Predmetom intenzifikácie ČOV bolo… Čítať viac