Preskočiť na obsah

Regulácia potoka Odorica

Zverejnené 31.12.2015.

Kategória

Financovanie:
Tento projekt bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci operačného programu Životné prostredie

Celkové náklady: 447 078,62 €

Termín ukončenia výstavby: december 2015

Popis:
Predmetom projektu boli revitalizačné a protipovodňové opatrenia úpravy koryta Odorice v intraviláne obce Danišovce, ktoré zabezpečili optimalizáciu vodného režimu toku a dosiahli zvýšenie kapacity požadovaného prietoku. Enviromentálny prínos projektu spočíval hlavne vo zvýšení miery protipovodňovej ochrany zastavaného územia obce, v stabilizácii prietočnosti toku a v zamedzení eróznych vplyvov na okolité pozemky a miestnu komunikáciu.