Preskočiť na obsah

Oznámenie o vstupe na pozemok

Zverejnené 5.9.2023.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO:36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v zmysle priloženej mapy v katastrálnom území obce Danišovce, okres Spišská Nová Ves., že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia , vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Vstupy na pozemok sa budú uskutočňovať v priebehu obdobia: september 2023- február 2024.

Úpravu distribučného vedenia bude realizovať spoločnosť RUPKKI, s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany.