Preskočiť na obsah

Voľba hlavného kontrolóra obce – výberové konanie

Zverejnené 31.10.2022.

Obec Danišovce

 Voľba hlavného kontrolóra obce

 Obecné zastupiteľstvo v Danišovciach podľa §18 a §18a  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Danišovce.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Danišovce v určenej lehote zašlú prihlášku poštou alebo ju doručia osobne do podateľne obce v zalepenej obálke s označením :

VOĽBA   HLAVNÉHO KONTROLÓRA  OBCE  DANIŠOVCE   „NEOTVÁRAŤ“

do 28.11.2022 do 15:00 hod