Preskočiť na obsah

Informácia o údržbe ciest v zime

Zverejnené 8.12.2023.

Vážení občania,

intenzívne sneženie a veľké množstvo snehu spôsobilo komplikovanú situáciu na cestných komunikáciách v obci. V tejto súvislosti dostávame podnety od občanov s požiadavkami na zabezpečenie dostatočnej údržby a odhrnutie snehu na všetkých cestách.

V prvom rade ďakujeme tým aktívnym obyvateľom obce, ktorí odhŕňajú sneh pred svojimi nehnuteľnosťami a na prístupových cestách. 95% obyvateľov našej obce chápe situáciu a poskytuje obci súčinnosť, za ktorú sme vďační.

Dovoľujeme si Vás informovať, že za účelom zabezpečenia techniky na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ako aj na údržbu ciest – odhŕňanie snehu a posyp, podala obec dňa 13.4.2023 na Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie vo výške 79 516,-EUR  na nákup traktora s prídavnými zariadeniami. Dňa 5.10.2023 obec dostala informáciu o zamietnutí žiadosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa a projekt bol zaradený do zásobníka. Pri vyhlásení ďalšej opakovanej výzvy v roku 2024 bude obec opäť prostriedky na nákup traktora žiadať.

Údržbu miestnych komunikácií, posyp a odhŕňanie snehu zabezpečuje obec z rozpočtu obce podľa svojich možností:

– v centrálnej zóne obce vlastnými pracovníkmi zamestnanými prostredníctvom UPSVaR Spišská Nová Ves (čiastočne – len do konca roka 2023, pričom od 7.12.2023 čerpajú zostatkovú dovolenku do konca roka); v tomto čase je obec bez  prevádzkových zamestnancov,

– prostredníctvom dodávateľov – majiteľov traktorov s radlicou na odhŕňanie snehu. Tí prioritne odhŕňajú sneh v obci, v ktorej pôsobia resp. na území svojej prevádzky.

Aj napriek urgencii na skorší čas údržby ciest v Danišovciach, skôr ako desiatej hodine dopoludnia nestihnú odhŕňače – traktory prísť. Tento problém bol v obci za posledných 20 rokov neriešený a vedenie obce nemá momentálne dostatočné finančné zdroje, vlastnú techniku a ani „čarovný prútik“, aby dokázala tento problém v tak krátkom čase vyriešiť.

V súčasnosti sa obce a mestá Slovenska boria s veľmi nepriaznivou finančnou situáciou, musia riešiť   množstvo doslova existenčných problémov súvisiacich s nárastom cien za energie a poklesom príjmov podielových daní (v rozpočte obce nárast výdavkov a pokles príjmov). Pri intenzívnom snežení má väčšina obcí a miest problémy s údržbou ciest a chodníkov a nedokážu aj pri svojom technickom vybavení mať celé svoje územie odhrnuté a posypané.

Ubezpečujeme občanov, že obec podniká všetky možné kroky k tomu, aby komunikácie v obci boli dostatočne udržiavané a prejazdné. Hľadáme nové, ďalšie možnosti pre kvalitnejšiu údržbu ciest  v potrebnom čase.  Dnes je zabezpečené posýpanie všetkých ciest v obci a uloženie ďalšieho posypového materiálu na kritické miesta, ktoré budú mať obyvatelia k dispozícii na použitie.

Obraciame sa na mladších a zdravých obyvateľov obce Danišovce s prosbou o súčinnosť a pomoc pri odstraňovaní snehu a použití posypového materiálu pred domami, či na prístupových cestách k nehnuteľnostiam (tie najproblémovejšie miesta) a zvlášť pri bytovkách na parkoviskách, kde je neodhrnutý sneh potenciálnym ohrozením na zabezpečenie presunu kontajnerov na odvoz odpadu.

S pozdravom

Mgr. Ján Olekšák

starosta obce

Danišovce, 8.12.2023