Oficiálne stránky obce Danišovce

.symboly obce

Pre tvorbu obecných symbolov bol dôležitý fakt, že Danišovce mali svoj erb na pečati (holubica v štíte) už na prelome 16. a 17. storočia. Používaný bol až od roku 1834, kým si obec nedala vyhotoviť pečatidlo so sv. Máriou Magdalénou. Keďže jeho obsah bol z heraldického hľadiska jedinečný, bolo navrhnuté jeho kompletné prevzatie do nového obecného erbu. Pravda, v zhode so zásadami slovenskej heraldickej tvorby, renesančný tvar štítu bol nahradený štítom neskorogotickým. Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR koncom roka 1995 prijala obecný erb na základe ideového návrhu L. Vrteľa a F. Žifčákaa výtvarného riešenia D. Vrteľovej.

Erb obce
erb obce

V zelenom gotickom štíte na zlatej halúzke stojaca strieborná holubica so zlatou zbrojou, držiacav zobáku zlatú vetvičku s tromi lístkami.
Danišovský erb má následovnú interpretáciu : holubica v biblickej a kresťanskej symbolike predstavuje obetu, lásku, Ducha Svätého. V podobe s vetvičkou v zobáku symbolizuje skončenie potopy sveta. Podľa Biblie ju Noe vypustil z archy a ona sa mu vrátila s vetvičkou v zobáku, z čoho usúdil, že vody po potope začali opadávať. V istom zmysle je tu teda aj symbolom nádeje a života. Čo sa týka farieb, zelená popri tom, že zo všetkých farieb azda najviac vystihuje poľnohospodársky charakter obce, je symbolom nádeje, krásy, slobody i láskavosti. Biela alebo strieborná farba vyjadruje čistotu, nevinnosť, radosť, pravdivosť, a žltá alebo zlatá je symbolom rozumu, cnosti, úcty, vznešenosti.

patronka s erbom

Pri slávnostnejších príležitostiach sa používa erb s nosičom štítu - patrónkou kostola obce a obce sv. Máriou Magdalénou. Svätica má byť zobrazovaná nasledovne: strieborná, zlatovlasá so zlatou gloriolou, zahalená v striebornom zlato zdobenom rúchu, v zelenom plášti s červenou podšívkou a zlatou sponou.
Prijatie sv. Márie Magdalény ako nosiča štítu, ktorý obsahuje obnmovený starý historický symbol obce, je vyjadrením úcty Danišovčanov ku kresťanským tradíciám obce, k tomu čo si aj ich vlastní predkovia ctili a vážili.

 

Pečať obce
pecat obce
Pečat obce je kruhová, bez heraldického šrafovania. Stred vypĺňa obecný erb, kruhopis obce text : OBEC DANIŠOVCE

 

Vlajka obce
vlajka obce
Vlajka obce je odvodená od sfarbenia erbu. Skladá sa z 5 pozdĺžnych pruhov v poradí biela (1/6), žltá (1/6), zelená (2/6), žltá (1/6) a biela (1/6). V zmysle zásad slovenskej vlajkovej tvorby má pomer strán 2:3 a na konci dvojitý zástrih siahajúci do tretiny listu vlajky.

 

stiahnuť Erb obce na stiahnutie (.eps)
   
stiahnuť Vlajka obce na stiahnutie (.psd)

 

© 2017 obec Danišovce, Danišovce 33, 053 22 Odorín
tel: + 421 53 44 666 56, email: obecdanisovce@stonline.sk