Oficiálne stránky obce Danišovce

.pamiatky

Patrónka obce sv. Mária Magdaléna
Námestie Danišoviec skrášľuje podobizeň Márie Magdalény, najmladšej z piatich stvárnení Márie z Magdaly nachádzajúcich sa v obci. Najstaršiu stvárnil pravdepodobne Majster Madony z Lomničky začiatkom 15. storočia. Stála na
bočnom oltári v Danišovskom kostolíku až do začiatku 18. storočia, kedy na prosbu danišovských veriacich zmenilo sa patróncium a Mária Magdaléna zaujala miesto po Dionýzovi na hlavnom krídlovom oltári z 15. stor. V kostole sa nachádza mladšie zobrazenie modliacej sa Márie Magdalény. Treťou, ešte mladšou toho času, je plastika Márie Magdalény, zaujala miesto po najstaršej, ktorá sa presťahovala do múzea v Levoči. Predposledné najmladšie zobrazenie je na oltári v kaplnke na severozápadnom okraji obce. Všetky zobrazenia majú svoje historicko-umelecké hodnoty.

V roku 1998 na podnet a z iniciatívy vtedajšieho starostu obce pána Jozefa Vernarského sa zrekonštruovalo centrum obce, ktorého dominantou je
bronzová socha patrónky obce sv. Mária Magdaléna.
patronka_obce

Najmladšiu podobizeň stvárnil akad. Sochár Ján Korkoš v roku 1998, ktorý ako patrónke okrem patronkaduchovnej úlohy zveril aj úlohou nesenia obecného erbu, aby tento pripomínal občanom aj návštevníkom obce, že holubica v biblickej a kresťanskej symbolike predstavuje obetu, lásku Ducha Svätého a s vetvičkou v zobáku symbolizuje skončenie potopy sveta a je aj symbolom nádeje a života. Holubica stojí na
zlatej halúzke v zelenom poli štítu.  Zelená farba poukazuje na poľnohospodársky charakter obce a je symbolom nádeje, krásy, slobody i láskavosti. Biela alebo strieborná farba vyjadruje čistotu, nevinnosť, radosť i pravdivosť, žltá alebo zlatá farba je symbolom rozumu, cností a úcty.

Prijatie sv. Márie Magdalény ako nosiča štítu, ktorý obsahuje obnovený starý historický symbol obce, je vyjadrením úcty Danišovčanov ku kresťanským tradíciám obce, k tomu, čo si aj ich vlastní predkovia ctili a vážili.


Socha sv. Márie Magdalény bola za účasti verejnosti z celého regiónu odhalená a vysvätená dňa 20.9. 1998.   

 

< späť


© 2017 obec Danišovce, Danišovce 33, 053 22 Odorín
tel: + 421 53 44 666 56, email: obecdanisovce@stonline.sk