Oficiálne stránky obce Danišovce

.ako vybaviť ... ?

 

 

 

   Ochrana prírody a krajiny

      pdf Výrub drevín

      pdf Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

 

   Overovanie listín

     Overovanie fotokópií dokladov - rodný list, vysvedčenie, diplom, rozhodnutie a iné ...

     Potrebujete:

 1.  platný občiansky preukaz osoby, ktorá overuje listinu
 2.  originál listiny v slovenskom jazyku
 1.  poplatok: 1,50 € (za každú stranu)
 1.  neoverujeme: fotokópiu občianskeho preukazu, technický preukaz, výpis z listu vlastníctva,
   geometrický plán, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou, cudzojazyčné doklady

   

   Overovanie podpisov

     Overovanie podpisov sa vykonáva na obecnom úrade počas stránkových dní

     Potrebujete:

 1.  platný občiansky preukaz
 2.  listinu, na ktorej sa bude podpis overovať
 1.  poplatok: 1,50 € (za každý podpis)

 

   Miestne dane

      Miestne dane predstavujú špeciálnu skupinu zdanenia občanov.
      Určuje ich obec a taktiež aj plynú do rozpočtu obce.
      Miestne dane upravuje zákon č.582/2014 Z. z.

      Patria sem:

 1.  daň z nehnuteľnosti (pozemku, stavieb, z bytov)
 2.  daň za psa
 3.  daň za užívanie verejného priestranstva
 4.  daň za ubytovanie
 5.  daň z výherných automatov
 6.  daň za nevýherné hracie automaty
 7.  poplatok za komunálny odpad

      pdf VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a               drobné stavebné odpady

 

   Priznanie k miestym daniam

      pdf Priznanie k dani z nehnuteľnosti

      pdf Poučenie na vyplnenie priznania k dani

      pdf Vzor tlačiva priznania k miestnym daniam pre FO a PO

      pdf Potvrdenie o podani priznania k dani

      pdf Evidenčný list psa

   Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

      pdf Oznámenie o vzniku / zániku poplatkovej povinnosti

      pdf Žiadosť o zníženie poplatku

      pdf Ohlásenie o vycestovaní

 

© 2017 obec Danišovce, Danišovce 33, 053 22 Odorín
tel: + 421 53 44 666 56, email: obecdanisovce@stonline.sk